Podmínky pro oddlužení

Podmínky oddlužení v roce 2024

Dlužník musí mít dluhy u 2 nebo více věřitelů (tzv. mnohost věřitelů), které jsou nejméně 30 dnů po splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Každému, kdo prokáže, že je schopen platit měsíčně odměnu insolvenčnímu správci ve výši 1 089 Kč, minimálně stejnou částku věřitelům a zároveň za trvání oddlužení uhradí odměnu zpracovatele návrhu na povolení oddlužení, stejně tak jako odměnu za přezkoumané přihlášky, bude povoleno oddlužení.

Dlužníkům, kterým se nepodaří uhradit minimální měsíčně splátku pohybující se okolo částky 2 300 Kč, nebude oddlužení povoleno. V případě společného oddlužení manželů se jedná o měsíční splátku ve výši 3 500 Kč. Dlužník již nemusí v návrhu na oddlužení prokazovat, že je schopen během pěti let splatit 30 % svých závazků. Dlužník již nepředkládá úplný seznam závazků s uvedenými věřiteli

Požadavky k oddlužení

Oddlužení bude povoleno, pokud budou splněny zákonné požadavky. Těmito požadavky jsou:

 • dlužník nesmí návrhem na povolení oddlužení sledovat nepoctivý záměr,
 • dlužník bude schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce a zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům, k tomu dále pohledávky na výživném a odměnu sepisovatele (4000 Kč + DPH nebo 6000 Kč + DPH),
 • odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení,
  nemít tzv. kvalifikovanou insolvenční historii (v posledních 10 letech nesmělo být přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních 3 měsících nevzal dlužník svůj návrh na povolení oddlužení zpět).

Pokud tyto podmínky dlužník nesplní (tedy soud např. dospěje k závěru, že dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka nebo že dlužník nebude schopen platit potřebnou částku), soud návrh na povolení oddlužení zamítne (věcně posoudí, ale zjistí, že podmínky pro povolení oddlužení nejsou splněny).

Kdy byste měli o oddlužení přemýšlet?

 • dlužíte alespoň dvěma různým věřitelům,
 • stávající dluhy nesplácíte nebo je vzhledem ke svým příjmům nebudete moci splácet,
 • v následujících letech budete mít takové příjmy, ze kterých bude možné provádět srážky v minimální zákonné výši

Povinnosti při oddlužení

Mezi základní povinnosti patří řádné splácení měsíčních splátek podle podmínek uložených insolvenčním soudem. Dlužník je povinen vždy jednou za půl roku po dobu celého oddlužení předkládat insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled příjmů za posledních 6 měsíců. Dary, dědictví či mimořádné příjmy nesmí dlužník zatajit a je povinen je sdělit insolvenčnímu správci. Nesmí zvýhodňovat některého z věřitelů, tedy hradit nad rámec splátkového kalendáře, a nesmí přijímat nové závazky, které by nebyl schopen řádně hradit.

Prokazování příjmu pro návrh na oddlužení

Obvykle dlužník doloží:

 • pracovní smlouvu
 • mzdový výměr či výměr důchodu
 • smlouvu o důchodu
 • darovací smlouvu
 • dohodu o provedení práce
 • dohodu o provedení pracovní činnosti

Dlužník je dále povinen doložit příjmy za posledních 12 měsíců, nicméně i pokud to není možné, nemusí to být nepřekonatelnou překážkou. Jejich prokázání je možné učinit například čestným prohlášením, které pro vás rádi připravíme. Stejně tak pomůžeme i s úpravou očekávaných příjmů. V rámci našich služeb vám vypočteme, jakou částku je potřeba soudu doložit a doporučíme vám případnou úpravu vašich příjmů. Nedostatečný příjem lze řešit například darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu, kdy dárcem/poskytovatelem důchodu může být osoba blízká ale i cizí osoba. Vzor darovací smlouvy vám zdarma poskytneme.

Příjmy, které nejsou použitelné pro oddlužení

 • Peněžité dávky sociální péče:
 • Příspěvek na péči, který se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi
 • Příspěvek na bydlení
 • Porodné
 • Pohřebné
 • Alimenty na dítě
 • Výživné na dítě
 • Sirotčí důchod dítěte
 • Příspěvek na živobytí
 • Doplatek na bydlení
 • Mimořádná okamžitá pomoc
 • Jednorázově vyplacené dávky státní sociální podpory
 • Přídavek na dítě
 • Cestovní náhrady

Doložení příjmů pro oddlužení

Soud posuzuje příjmy dlužníka, a to nejen současné, ale i příjmy za období jednoho roku zpětně. Níže naleznete doporučený seznam dokumentů prokazujících příjmy pro podání návrhu na oddlužení.

 1. Zaměstnanci – doloží pracovní smlouvu a mzdový výměr, potvrzení zaměstnavatele o čisté mzdě, výplatní pásky za celé rozhodné období, případně lze příjmy prokazovat výpisy z bankovního účtu o přijatých platbách mzdy. Pro povolení oddlužení lze přikládat jakékoliv příjmy ze zaměstnání včetně příjmů plynoucích z dohod o provedení práce nebo dohod o provedení činnosti
 2. Podnikatelé – doloží daňové přiznání a vydané faktury, přehled příjmů a výdajů v roce podání žádosti o oddlužení, pokud ještě nebylo ukončeno účetní závěrkou, přehled skutečných výdajů v podnikání, pokud jsou v daňovém přiznání výdaje uplatňovány tzv. výdajovým paušálem
 3. Důchodci – doloží aktuální důchodový výměr, přehled o vyplaceném důchodu za celé zadané období (vystaví na pobočce správy sociálního zabezpečení), kopie složenek o vyplaceném důchodu
 4. Nezaměstnaní, osoby bez příjmu – doloží např. výměr podpory v nezaměstnanosti, smlouvu o daru, výpis z účtu nebo složenky
 5. Rodičovská nebo peněžitá pomoc v mateřství – rodič doloží potvrzení o čerpaných dávkách rodičovské (vystaví na požádání pobočka Úřadu práce ČR), potvrzení o čerpaných dávkách peněžité pomoci v mateřství (na požádání na pobočce správy sociálního zabezpečení), kopie složenek o vyplacených dávkách podpory, výpisy z bankovního účtu o přijatých dávkách podpory

Splácení dluhů

Splacení dluhů může být provedeno kombinací – jak srážkami se mzdy, tak jinými příjmy (např. pravidelným finančním darem) včetně případného prodeje majetku apod. Pokud jste momentálně bez příjmu nebo je váš příjem příliš nízký, je možné pro osoby bez příjmu vstoupit do oddlužení v případě, že jim třetí osoba bude poskytovat potřebný dar pro splnění podmínek oddlužení. V rámci zpracování návrhu na povolení oddlužení provedeme kontrolu vašich příjmů a v případě, že bude nutné příjem navýšit, vám tuto skutečnost včas sdělíme a nalezneme řešení.

SJEDNETE SI NEZÁVAZNOU KONZULTACI ZDARMA.

Pro sjednání bezplatné konzultace vyplňte a odešlete jednoduchý formulář. Vše lze vyřešit i online bez osobní schůzky, což doporučujeme. Oddlužení nebylo nikdy tak výhodné a jednoduché, jako je tomu v roce 2024.