Podmínky oddlužení 2021

Dlužník musí mít dluhy u 2 nebo více věřitelů (tzv. mnohost věřitelů) a dlouhodobě nebýt schopný platit své dluhy. Každý, kdo bude schopen platit měsíčně odměnu insolvenčnímu správci ve výši 1 089 Kč a minimálně stejnou částku věřitelům a zároveň splní i další podmínky, bude moci vstoupit do oddlužení.

Dlužníkům, kterým se nepodaří uhradit měsíčně splátku ve výši 2 178 Kč, oddlužení povoleno nebude. V případě společného oddlužení manželů se jedná o měsíční splátku ve výši 3 268 Kč. Dlužník již nemusí v návrhu na oddlužení prokazovat, že je schopen během pěti let splatit 30 % svých závazků. K návrhu přikládá přílohu s očekávanými příjmy v příštích 12 měsících. Dlužník již nepředkládá úplný seznam závazků s uvedenými věřiteli. Insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení) nemůže podat dlužník sám, musí být zastoupen advokátem, insolvenčním správcem, notářem, exekutorem nebo akreditovanou osobu. Novela z roku 2019 zakazuje činnost oddlužovacích agentur, které nesmějí návrhy na oddlužení zpracovávat a ani nesmějí takovou službu nabízet, toto platí i v roce 2021.

Požadavky k oddlužení

Dlužníci, kteří mohou využít oddlužení, musí splnit současně několik požadavků. V roce 2021 se jedná o:

 • poctivý záměr,
 • schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce a zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům, k tomu dále pohledávky na výživném a odměnu sepisovatele (4000 Kč nebo 6000 Kč bez DPH),
 • odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení,
 • nemít tzv. kvalifikovanou insolvenční historii (v posledních 10 letech nesmělo být přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být její návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních 3 měsících nesměl vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět).

Pokud tyto podmínky dlužník nesplní (tedy soud např. dojde k závěru, že dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka nebo že dlužník nebude schopen platit potřebnou částku), soud návrh na povolení oddlužení zamítne (věcně posoudí, ale zjistí, že podmínky pro povolení oddlužení nejsou splněny).

Kdy byste měli o oddlužení přemýšlet?

 • dlužíte alespoň dvěma různým věřitelům (od 1.6.2019 nemusíte předkládat úplný seznam věřitelů, stačí doložit 2),
 • stávající dluhy nesplácíte nebo je vzhledem k vašim příjmům nebudete moci splácet,
 • v následujících letech budete mít takové příjmy, které umožní splatit alespoň minimální část závazků (od 1.6.2019 splátku alespoň 2.178 Kč měsíčně).

Povinnosti při oddlužení

Mezi základní povinnosti patří řádné splácení měsíčních splátek podle podmínek uložených insolvenčním soudem. Dlužník je povinen k 15. lednu a 15. červenci v každém kalendářním roce po dobu celého oddlužení předkládat insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled příjmů za posledních 6 měsíců. Dary, dědictví či mimořádné příjmy je dlužník povinen nezatajit a sdělit insolvenčnímu správci. Dlužník nesmí zvýhodňovat některého z věřitelů, tedy hradit nad rámec splátkového kalendáře a nesmí přijímat nové závazky, které by nebyl schopen řádně hradit.

Prokazování přijmu pro návrh na oddlužení 

Obvykle dlužník doloží:

 • pracovní smlouvu
 • mzdový výměr
 • smlouvu o důchodu
 • darovací smlouvu
 • dohodu o provedení práce
 • dohodu o provedení pracovní činnosti

Dlužník je dále povinen doložit příjmy za posledních 12 měsíců, nicméně i pokud to není možné, nemusí to být nepřekonatelnou překážkou. V rámci našich služeb Vám vypočteme, jakou částku je potřeba soudu doložit a doporučíme Vám případnou úpravu Vašich příjmů. Nedostatečný příjem lze řešit například darovací smlouvou nebo smlouvou o důchodu, kdy dárcem/poskytovatelem důchodu může být osoba blízká ale i cizí osoba. Vzor darovací smlouvy Vám zdarma poskytneme.

Příjmy, které nejsou použitelné pro oddlužení

 • Peněžité dávky sociální péče:
 • Příspěvek na péči, který se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi
 • Příspěvek na bydlení
 • Porodné
 • Pohřebné
 • Alimenty na dítě
 • Výživné na dítě
 • Sirotčí důchod dítěte
 • Příspěvek na živobytí
 • Doplatek na bydlení
 • Mimořádná okamžitá pomoc
 • Jednorázově vyplacené dávky státní sociální podpory
 • Přídavek na dítě
 • Cestovní náhrady

Doložení příjmů pro oddlužení

Soud posuzuje příjmy dlužníka, a to nejen současné, ale i příjmy za období jednoho roku zpětně. Níže naleznete doporučený seznam dokumentů prokazujících příjmy pro podání návrhu na oddlužení.

 1. Zaměstnanci – doloží pracovní smlouvu a mzdový výměr, potvrzení zaměstnavatele o čisté mzdě, výplatní pásky za celé zadané období, evidenční list důchodového pojištění za zadané období, výpisy z bankovního účtu o přijatých platbách mzdy. Pro povolení oddlužení lze přikládat jakékoliv příjmy ze zaměstnání včetně příjmů plynoucích z dohod o provedení práce nebo dohod o provedení činnosti
 2. Podnikatelé – doloží daňové přiznání a vydané faktury, přehled příjmů a výdajů v roce podání žádosti o oddlužení, pokud ještě nebylo ukončeno účetní závěrkou, přehled skutečných výdajů v podnikání, pokud jsou v daňovém přiznání výdaje uplatňovány tzv. výdajovým paušálem
 3. Důchodci – doloží aktuální důchodový výměr, přehled o vyplaceném důchodu za celé zadané období (vystaví na pobočce správy sociálního zabezpečení), kopie složenek o vyplaceném důchodu
 4. Nezaměstnaní, osoby bez příjmu – doloží např. výměr podpory v nezaměstnanosti, smlouvu o daru, výpis z účtu nebo složenky
 5. Rodičovská nebo mateřská – rodič doloží potvrzení o čerpaných dávkách rodičovské (vystaví na požádání pobočka úřadu práce), potvrzení o čerpaných dávkách mateřské (na požádání na pobočce správy sociálního zabezpečení), kopie složenek o vyplacených dávkách podpory, výpisy z bankovního účtu o přijatých dávkách podpory

Splácení dluhů

Splacení dluhů může být provedeno kombinací – jak srážkami se mzdy tak jinými příjmy včetně případného prodeje majetku, dary apod.  Pokud jste momentálně bez příjmu nebo je příjem příliš nízký, je možné pro osoby bez příjmu, vstoupit do oddlužení v případě, že jim třetí osoba bude poskytovat potřebný dar pro splnění podmínek oddlužení. V rámci zpracování insolvenčního návrhu (návrhu na povolení oddlužení) provedeme kontrolu výše příjmů a v případě nutnosti navýšení příjmu Vám tuto skutečnost včas sdělíme a nalezneme řešení.

SJEDNETE SI NEZÁVAZNOU KONZULTACI ZDARMA.

Na ní nemusíte nic podepisovat, ani se nám k ničemu zavazovat. Pro sjednání bezplatné konzultace vyplňte a odešlete jednoduchý formulář. Vše lze vyřešit i online bez osobní schůzky, což doporučujeme. Oddlužení nebylo nikdy tak výhodné a jednoduché, jako je tomu v roce 2021.


Související články 

Návrh na insolvenci – jaké přílohy budete potřebovat?

Jaké příjmy podléhají srážkám v oddlužení?

Insolvence a oddlužení (návrh na oddlužení) během korona pandemie (Lidové noviny, 27.4.2020)

Oddlužení starobních a invalidních důchodců II. a III. stupně (denik.cz, 18.11. 2020)

Více o insolvencích zde