Oddlužení, nebo také osobní bankrot, je sanační způsob, jak se zbavit svých dluhů. Podmínky oddlužení, tedy osobního bankrotu, upravuje insolvenční zákon. V podstatě se jedná o uspokojení nezajištěných věřitelů do určité poměrné výše.

Oddlužení – osobní bankrot zvládnete elektronicky bez jediné osobní návštěvy u nás v kanceláři.

Návrh na povolení oddlužení, nebo-li osobní bankrot?

 • oddlužení okamžitě zastaví exekutory a vymahače
 • spojí veškeré dluhy do jednoho
 • zůstane Vám zákonem garantovaná část příjmů
 • oddlužení je schvalováno soudem
 • sníží celkový dluh bez limitu (od 1.6.2019)
 • splácení po dobu 3 nebo 5 let
 • po 3 nebo 5 letech je zbytek dluhu odpuštěn

Oddlužení je výhodnější než splácení Vašich současných dluhů denně navyšovaných o smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení. Díky oddlužení přestanou Vaše závazky narůstat o odměny advokátů a exekutorů. Po celou dobu trvání oddlužení budete pod ochranou soudu a tím pádem se nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů. Díky oddlužení můžete splatit pouze procento podle Vašich možností a zbytek po Vás již nemůže nikdo nikdy požadovat. Oddlužit se nyní mohou i podnikatelé (živnostníci) bez toho, aby museli přerušit či zastavit své podnikání.

Formy oddlužení v roce 2021

Pro řízení, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto v roce 2021, existují už jen 3 formy realizace oddlužení:

 1. plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty,
 2. zpeněžení majetkové podstaty,
 3. kombinace obou forem.

Plnění splátkového kalendáře

Plněním splátkového kalendáře = dlužník vykonává výdělečnou činnost a je povinen měsíčně odvádět „postižitelnou/stanovenou“ část příjmů nezajištěným věřitelům. Dary, dědictví i mimořádné příjmy se do oddlužení také počítají.

Jsou tři možnosti, jak může dlužník oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty úspěšně splnit:

 • zaplatí 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů,
 • během 3 let zaplatí nejméně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů;
 • během 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů (zároveň insolvenční zákon říká, že pokud během 5 let zaplatí nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek, tak potřebné úsilí vyvinul). Potom tedy není podmínkou úspěšného oddlužení splacení minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Zpeněžení majetkové podstaty

Zpeněžením majetkové podstaty = prodej dosavadního majetku dlužníka.

Kombinace obou způsobů

NOVĚ se nabízí kombinace obou forem.Nenavrhne-li věřitel výlučnou formu, ale existuje zákaz zpeněžení podlimitního obydlí. Pokud reálná hodnota obydlí dlužníka nepřesáhne srovnávací hodnotu stanovenou v nařízení vlády, není dlužník povinen vydat obydlí insolvenčnímu správci prodeji. Je důležité vědět, že obydlí může být chráněno jen v případě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V případě samotného zpeněžení majetkové podstaty se obydlí nechrání. Zajištěný věřitel má navíc právo dát pokyn ke zpeněžení i takového obydlí, které by jinak kvůli své hodnotě chráněno bylo. Samozřejmě s touto těžkou otázkou Vám poradíme v rámci sepisu návrhu na povolení oddlužení.


Změny v oddlužení v souvislosti s koronavirem

V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka do 31. května 2019, nemůže insolvenční soud zrušit již schválené oddlužení v důsledku toho, že dlužníkovi vznikl závazek více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. To však za podmínky, že nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii, upravuje.

 • V oddlužení splátkovým kalendářem povolených soudem do 31. 5. 2019 lze požádat o snížení splátek bez omezení – platí po dobu 12 měsíců od skončení mimořádných opatření kvůli koronaviru. V praxi je nejčastější, že minimální srážka z příjmů dlužníka pro oddlužení by měla být alespoň 2 300 Kč.
 • V oddluženích povolených do 31. 5. 2019 soud nově nezruší oddlužení, není-li plněno na 30 %, pokud důvody spočívají v opatřeních kvůli koronaviru.
 • U oddlužení plněním splátkového kalendáře je možné soudem přiznat osvobození i v případě, kdy oddlužení není plněno na 30 %. Důvodem neplnění musejí být okolnosti způsobené opatřeními kvůli koronaviru.


Jak požádat o oddlužení v roce 2021?

V roce 2021 musí dlužník, který usiluje o oddlužení, vyhledat pomoc zákonem stanovených osob, které za něj sepíší a podají k soudu návrh na povolení oddlužení na základě plné moci, tzn. dlužník nemůže podat návrh na oddlužení sám. Insolvenční návrh připraví a podají zejména advokáti, insolvenční správci. Stačí, když nám napíšete nebo zavoláte a my Vás přesně navedeme, jaké informace a podklady nám máte předat. Ve stručnosti se jedná o popis dluhů, které má oddlužení řešit, včetně údajů věřitele, jak dané dluhy vznikly, kolik bylo uhrazeno apod. Od roku 2019 již není potřeba dokládat úplný přehled všech závazků, stačí úvést 2-3 věřitele. Součástí návrhu na oddlužení jsou i informace o minulých i budoucích příjmech dlužníka.

Jak přesně zahájit oddlužení 2021?

1. Kontaktujete nás

V úvodním emailovém, telefonickém či osobním kontaktu přesně sdělíme, jaké podklady od Vás potřebujeme pro to, abychom zpracovali perfektní insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení). U nás nejsou potřebné žádné registrace ani formality. Pokud nějaké dokumenty nemáte k dispozici, s jejich zajištěním pomůžeme.

2.Podepíšete plnou moc pro oddlužení

Emailem Vám zašleme k podpisu advokátní plnou moc, tu ověřeně podepíšete a zašlete poštou nebo doručíte osobně. Podklady nám můžete zaslat emailem jako scan či foto, poštou, přes úschovnu nebo jinak, jak se domluvíme. Zastupujeme klienty z celé ČR, a to za stejnou odměnu. Dlužník není oprávněn si sám podat k soudu insolvenční návrh – návrh na povolení oddlužení.

3. Zpracujeme a podáme insolvenční návrh na soud

Naše podání jsou vždy zpracována pouze osobami k tomu oprávněnými (advokát – insolvenční správce), a to s maximální péčí a odborností. Podáním návrhu na povolení oddlužení samozřejmě naše práce ani zastoupení nekončí. Hlídáme, aby oddlužení bylo úspěšně povoleno.

4. Zahájení soudního řízení

Do 3 pracovních dnů doby, kdy insolvenční soud insolvenční návrh obdrží, řízení zahájí vydáním tzv. Vyhlášky. Tuto vyhlášku Vám obratem zašleme na vědomí a sdělíme svými slovy, co bude následovat. Od zveřejněí vyhlášky nesmí dlužník věřitelům hradit splátky, exekutor již nesmí provádět exekuci. Průběh insolvenčního řízení pro Vás sledujeme, hlídáme lhůty a v případě potřeby Vás neprodleně kontaktujeme.

5. Povolení oddlužení neboli rozhodnutí o úpadku

Povolení oddlužení je první zásadní rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že návrh na povolení oddlužení splňuje zákonné podmínky a soud Vám určí insolvečního správce. V tomto soudním rozhodnutí věřitelé dostanou lhůtu 2 měsíců pro podání přihlášky pohledávky do Vašeho řízení. Soud o povolení oddlužení rozhoduje sám bez nařízení jednání. Po povolení oddlužení již budete hradit zálohu na odměnu insolvenčního správce ve výši 1089 Kč měsíčně. O tomto Vás samozřejmě budeme informovat.

6. Schválení oddlužení

Na přezkumném jednání dojde k tzv. přezkumu přihlášených pohledávek, kde se určí, které pohledávky jsou podle insolvenčního správce a podle Vás po právu a které nikoliv. Po přezkumném jednání (na provozovně insolvenčního správce nebo u Vás doma), vydá soud rozhodnutí o definitivním schválení oddlužení. Tím soud potvrdí, že splňujete nejen formální podmínky pro oddlužení, ale že Vám vychází příjem, nesledujete nepoctivý záměr apod.

Oddlužení na dálku?

Je možné vyřešit oddlužení na dálku online, bez osobní přítomnosti v kanceláři? Ano, samozřejmě, vše umíme řešit online, stačí, když nám zavoláte nebo napíšete a na všem se domluvíme. Jedná se o zcela běžný postup, který je častokrát rychlejší, než osobní projednání.


Související články

 

Insolvence (oddlužení) během koronaviru

Poradna

Napsali o nás

Návrh na insolvenci – jaké přílohy budete potřebovat?