Návrh na oddlužení 2024

Oddlužení nebo také osobní bankrot je sanační způsob, jak se zbavit svých dluhů. Podmínky oddlužení, tedy osobního bankrotu, upravuje insolvenční zákon. V podstatě se jedná o uspokojení věřitelů do určité poměrné výše.

Oddlužení – osobní bankrot zvládnete elektronicky bez jediné osobní návštěvy u nás v kanceláři.

Návrh na povolení oddlužení neboli osobní bankrot

 • oddlužení okamžitě zastaví exekutory a vymahače
 • spojí veškeré dluhy do jednoho
 • zůstane vám zákonem garantovaná část příjmů
 • oddlužení je schvalováno soudem
 • dluh nebude narůstat o další úroky, a to ode dne úpadku
 • splácení po dobu 3 nebo 5 let
 • po 3 nebo 5 letech je zbytek dluhu odpuštěn

Oddlužení je výhodnější než splácení vašich současných dluhů denně navyšovaných o smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení. Díky oddlužení přestanou vaše závazky narůstat o odměny advokátů a exekutorů. Po celou dobu trvání oddlužení budete pod ochranou soudu, a tím pádem se nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů. Díky oddlužení můžete splatit pouze určité procento podle svých možností a zbytek po vás již nemůže nikdo nikdy požadovat. Oddlužit se nyní mohou i podnikatelé (živnostníci) bez toho, aby museli přerušit či zastavit své podnikání.

Formy oddlužení v roce 2024

Pro řízení, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto v roce 2024, existují 2 formy oddlužení:

Zpeněžení majetkové podstaty

Zpeněžením majetkové podstaty = prodej veškerého majetku dlužníka.

Splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty

Plněním splátkového kalendáře = dlužník vykonává výdělečnou činnost a je povinen měsíčně odvádět „postižitelnou/stanovenou“ část příjmů nezajištěným věřitelům. Dary, dědictví i mimořádné příjmy se do oddlužení také počítají. V oddlužení jde o kombinaci obou forem. 

Jsou tři možnosti, jak může dlužník oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty úspěšně splnit:

 • zaplatí 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů,
 • během 3 let zaplatí nejméně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů;
 • během 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů (zároveň insolvenční zákon říká, že pokud během 5 let zaplatí nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek, tak potřebné úsilí vyvinul). Potom tedy není podmínkou úspěšného oddlužení splacení minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů

Je však třeba vzít v úvahu, že v případě této formy oddlužení bude zpeněžen veškerý váš majetek, tj. osobní automobil, penzijní či jiná spoření apod.

Existuje však zákaz zpeněžení podlimitního obydlí. Pokud reálná hodnota obydlí dlužníka nepřesáhne srovnávací hodnotu stanovenou v nařízení vlády, není dlužník povinen vydat obydlí insolvenčnímu správci k prodeji. Je důležité vědět, že obydlí může být chráněno jen v případě splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V případě samotného zpeněžení majetkové podstaty se obydlí nechrání. Zajištěný věřitel má navíc právo dát pokyn ke zpeněžení i takového obydlí, které by jinak kvůli své hodnotě chráněno bylo. Samozřejmě s touto těžkou otázkou vám poradíme v rámci sepisu návrhu na povolení oddlužení.

Změny v oddlužení 

 • V povolených oddluženích lze požádat o snížení splátek bez omezení – platí po dobu 12 měsíců od skončení mimořádných opatření kvůli koronaviru. V praxi je nejčastější, že minimální srážka z příjmů dlužníka pro oddlužení by měla být alespoň 2 300 Kč.
 • V povolených oddluženích soud nově nezruší oddlužení, není-li plněno na 30 %, pokud důvody spočívají v opatřeních kvůli koronaviru.
 • U oddlužení plněním splátkového kalendáře je možné soudem přiznat osvobození i v případě, kdy oddlužení není plněno na 30 %.  

Jak požádat o oddlužení v roce 2024?

V roce 2024 musí dlužník, který usiluje o oddlužení, vyhledat pomoc zákonem stanovených osob, které za něj sepíší a podají k soudu návrh na povolení oddlužení na základě plné moci, tzn. dlužník nemůže podat návrh na oddlužení sám. Insolvenční návrh připraví a podají zejména advokáti, insolvenční správci apod. Stačí, když nám napíšete nebo zavoláte, a my vás přesně navedeme, jaké informace a podklady nám máte předat. Ve stručnosti se jedná o popis dluhů, které má oddlužení řešit včetně údajů věřitele, jak dané dluhy vznikly, kolik bylo uhrazeno apod. Již není potřeba dokládat úplný přehled všech závazků, stačí uvést 2-3 věřitele. Součástí návrhu na oddlužení jsou i informace o minulých a budoucích příjmech dlužníka. Nic nám předem neplatíte. 

Jak přesně zahájit oddlužení 2024?

 1. Kontaktujete nás

V úvodním e-mailovém, telefonickém či osobním kontaktu přesně sdělíme, jaké podklady od vás potřebujeme pro to, abychom zpracovali perfektní insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení). U nás nejsou potřebné žádné registrace ani formality

2.Podepíšete plnou moc pro oddlužení

Po obdržení všech nutných podkladů vám e-mailem zašleme advokátní plnou moc k podpisu, tu ověřeně podepíšete a zašlete emailem, poštou nebo doručíte osobně. Podklady nám můžete zaslat e-mailem jako scan či foto, poštou, přes úschovnu nebo jinak, jak se domluvíme. Zastupujeme klienty z celé ČR, a to za stejnou odměnu. Dlužník není oprávněn si sám podat k soudu insolvenční návrh – návrh na povolení oddlužení.

 3. Zpracujeme a podáme insolvenční návrh na soud

Naše podání jsou vždy zpracována pouze osobami k tomu oprávněnými (advokát – insolvenční správce), a to s maximální péčí a odborností. Podáním návrhu na povolení oddlužení samozřejmě naše práce ani zastoupení nekončí. Hlídáme, aby oddlužení bylo úspěšně povoleno.

 4. Zahájení soudního řízení

Do 3 pracovních dnů od doby, kdy insolvenční soud obdrží insolvenční návrh, řízení zahájí vydáním tzv. vyhlášky. Tuto vám obratem zašleme na vědomí. Od jejího zveřejnění nesmí dlužník věřitelům hradit splátky, exekutor již nesmí provádět exekuci. Průběh insolvenčního řízení pro vás sledujeme, hlídáme lhůty a v případě potřeby vás neprodleně kontaktujeme.

5. Povolení oddlužení neboli rozhodnutí o úpadku

Povolení oddlužení je první zásadní rozhodnutí, ze kterého vyplývá, že podaný návrh splňuje zákonné podmínky, a soud vám určí insolvenčního správce. V tomto soudním rozhodnutí dostanou věřitelé lhůtu 2 měsíců pro podání přihlášky pohledávky do vašeho řízení. Soud o povolení oddlužení rozhoduje sám bez nařízení jednání. Po povolení oddlužení již budete hradit zálohu na odměnu insolvenčního správce ve výši 1089 či 1633,50 Kč (v případě společného návrhu manželů) měsíčně. O tomto vás samozřejmě budeme informovat.

6. Schválení oddlužení

Na přezkumném jednání dojde k tzv. přezkumu přihlášených pohledávek, kde se určí, které pohledávky jsou podle insolvenčního správce a podle vás po právu a které nikoliv. Po přezkumném jednání (na provozovně insolvenčního správce nebo u vás doma) vydá soud rozhodnutí o schválení oddlužení. Tím potvrdí, že splňujete nejen formální podmínky pro oddlužení, ale že vám vychází příjem, nesledujete nepoctivý záměr apod.

Oddlužení na dálku?

Je možné vyřešit oddlužení na dálku online, bez osobní přítomnosti v kanceláři? Ano, samozřejmě, vše umíme řešit online, stačí, když nám zavoláte nebo napíšete a na všem se domluvíme. Jedná se o zcela běžný postup, který je častokrát rychlejší než osobní projednání.