Návrh na povolení oddlužení 2024

Návrh na povolení oddlužení

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy je příslušnému insolvenčnímu soudu doručen návrh na povolení oddlužení.

Návrh na povolení oddlužení je podáván na standardizovaném formuláři a jeho obsahem jsou skutečnosti rozhodné pro posouzení, zdali je dlužník v úpadku.

Dlužník již není povinen v návrhu na povolení oddlužení výslovně uvést všechny své zajištěné a nezajištěné věřitele společně s jejich pohledávkami, včetně jejich splatnosti (tzn. kompletní seznam závazků). Z návrhu ale musí být jasné, že dlužník má závazky vůči nejméně dvěma věřitelům, které jsou již 30 dní po splatnosti, a dlužník tyto není schopen plnit, tzn. i nadále je nutno osvědčit, že se dlužník nachází v úpadku.

Dále musí být uveden počet vyživovaných osob a informace o majetku dlužníka.

Co se týče příjmů dlužníka, postačí, pokud k návrhu na povolení oddlužení doloží aktuální příjmy.

Návrh na povolení oddlužení 2024

Insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení) musí obsahovat:

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něj jednat (návrh na oddlužení nemůže podat dlužník sám),
 • údaje o příjmech dlužníka,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší,
 • informace o předešlých insolvenčních řízeních

Vzhledem k tomu, že návrh na povolení oddlužení podáme za vás na základě plné moci, výše uvedené na základě vámi dodaných podkladů zpracujeme.

Pokračovat v placení dluhů i po podání návrhu na oddlužení?

Krátce (nejvýše 3 pracovní dny) po podání návrhu na oddlužení je zahájeno insolvenční řízení, v rámci něhož je možné splácet pouze zákonem předepsané dluhy (např. výživné na děti, pracovněprávní pohledávky vašich zaměstnanců). Splátky běžných dluhů (půjčky, úvěry včetně hypotečních) nehraďte, ani pokud vás věřitelé těchto dluhů budou nadále upomínat, takové dluhy se vypořádávají až po tzv. přezkumném jednání, kdy s insolvenčním správcem jednotlivé dluhy (přihlášky) projdete. Naopak pokud byste některému věřiteli dluh uhradil, může se jednat o upřednostňování věřitele (což může být trestný čin). V případě, že nebudete vědět, jak postupovat, obraťte se na nás.

 

Oddlužení odborně a spolehlivě

Nevíte si rady, jak vyhlásit osobní bankrot, oddlužení? Neorientujete se v podmínkách oddlužení? Jako advokátní kancelář a insolvenční správce se specializujeme na oddlužení fyzických osob, proto vám kdykoliv poradíme při vyhlášení osobního bankrotu. Neváhejte se na nás obrátit.

Zamítnutí insolvenčního návrhu

Soud návrh na povolení oddlužení zamítne v případě, že:

 • dlužník v posledních 10 letech před podáním návrhu na oddlužení oddlužením prošel a byl osvobozen od placení svých dluhů
 • dlužníku byl v posledních 5 letech návrh na povolení oddlužení zamítnut pro nepoctivý záměr, nebo pokud bylo dlužníku oddlužení neschváleno či zrušeno pro nepoctivý záměr
 • dlužník vzal v posledních 3 měsících návrh na povolení oddlužení zpět
 • dlužník nebude schopen ze svého čistého měsíčního příjmu pokrýt minimální splátku

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

Po schválení oddlužení je dlužník povinen:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, tj. závislou činnost ze zaměstnaneckého poměru nebo pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná
 • mimořádné příjmy použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře a hlavně tyto příjmy nezatajovat
 • dokládat insolvenčnímu správci každých 6 měsíců výši příjmů
 • nevytvářet žádné nové dluhy, které není schopen splatit

Hlavní povinností je samozřejmě hradit měsíční splátky. Jestliže dlužník nesplatí za 3 roky 60 % svých závazků, přechází do druhé fáze oddlužení, ve které se bude snažit po dobu dalších dvou let splatit alespoň 30 %.

Nepovede-li se během 5 let splatit alespoň 30 % závazků, bude o odpuštění zbývajících dluhů rozhodovat insolvenční soud, tj. v případě, že bude uhrazeno 30 % závazků, je odpuštění v zásadě jisté. Pokud soud rozhodne na základě zprávy insolvenčního správce, že dlužník vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, bude mu zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 5 %. 

Kdo může podat návrh na oddlužení?

Insolvenční návrh na povolení oddlužení může podat pouze advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci (tzv. akreditované osoby). 

Jaká je cena za zpracování návrhu na oddlužení?

Naše cena je konečná a transparentní, bez skrytých poplatků. Zaplatit nám můžete ve splátkách až po schválení oddlužení. Máte tedy jistotu, že dostaneme zaplaceno až v případě úspěšného návrhu na oddlužení. Cena je 4 000 Kč + DPH u jednotlivce a 6 000 Kč + DPH u společného oddlužení manželů. Samozřejmě kromě samotného návrhu na povolení oddlužení poskytujeme komplexní právní poradenství již od roku 2008 jako advokátní kancelář a od roku 2012 jako insolvenční správce.