Návrh na povolení oddlužení po novele 2019

Návrh na povolení oddlužení – insolvenční návrh – je zahájen dnem, ve kterém dojde insolvenční návrh příslušnému soudu. Návrh na povolení oddlužení formou formuláře může podat dlužník a jeho obsahem jsou skutečnosti rozhodné pro posouzení, zdali je subjekt v úpadku.

Dlužník již NENÍ povinen v návrhu na povolení oddlužení výslovně uvést všechny své zajištěné a nezajištěné věřitele společně s jejich pohledávkami, včetně jejich splatnosti (tzn. kompletní seznam závazků). Z návrhu ale musí být jasné, že za dlužníkem má více věřitelů pohledávky, které jsou již 30 dnů po splatnosti, a dlužník tyto není schopen plnit, tzn. i nadále je nutno osvědčit, že se dlužník nachází v úpadku.

Dále musí dlužník uvést počet vyživovaných osob a informace o svém majetku.

Nově již není potřeba dokládat ani darovací smlouvy či smlouvy o důchodu, (byla zrušena hranice 30% uspokojení věřitelů). Pokud jde o příjmy dlužníka, postačí, pokud dlužník doloží k návrhu na povolení oddlužení příjmy za posledních 12 měsíců (namísto dosavadních 3 let). Budoucí příjmy musí dlužník odhadnout pouze na období následujících 12 měsíců (namísto 5 let).

Návrh na povolení oddlužení 2020

Insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení) musí obsahovat:

 • označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat (návrh na oddlužení nemůže podat dlužník sám)
 • údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 12 měsících,
 • údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců,
 • návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší,
 • informace o předešlých insolvenčních řízeních

Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci dlužníka musí návrh spolupodepsat. Dále musí návrh podepsat dlužníkův manžel a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí. Tato podmínka ovšem neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželovi (manželce) a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela (manželky).

Vzhledem k tomu, že návrh na povolení oddlužení podáme za Vás na základě plné moci, výše uvedené dokumenty za Vás připravíme.

Pokračovat v placení dluhů i po podání návrhu na oddlužení?

Krátce (3 pracovní dny) po podání návrhu na oddlužení je zahájeno insolvenční řízení, v rámci kterého je možné splácet pouze zákonem předepsané dluhy (např. výživné na děti, pracovněprávní pohledávky Vašich zaměstnanců). Splátky běžných dluhů včetně půjček a úvěrů, včetně hypotečních nehraďte, ani pokud vás věřitelé těchto dluhů budou nadále upomínat, takové dluhy se vypořádávají až po tzv. přezkumném jednání, kdy s insolvenčním správcem jednotlivé dluhy (přihlášky) projdete. Naopak pokud byste některému věřiteli dluh uhradil, může se jednat o upřednostňování věřitele (což může být trestný čin). V případě, že nebudete vědět, jak postupovat, obraťte se na nás.

Neznáte Vaše dluhy?

Jelikož jsme advokátní kancelář, můžeme na základě plné moci oslovit věřitele, můžeme nahlížet do databáze exekucí. Tato služba je určena pro ty, kteří potřebují zjistit, kde všude dluží, či zda mají exekuce.  Naše kancelář FABIAN & PARTNERS zjistí všechny nařízené exekuce na Vaši osobu a zároveň může zjistit další závazky, např. u nebankovních finančních institucí, u bank, distributorů energií.

Oddlužení odborně a spolehlivě

Nevíte si rady, jak vyhlásit osobní bankrot, oddlužení? Neorientujete se v podmínkách oddlužení? Jako advokátní kancelář a insolvenční správce se specializujeme se na oddlužení fyzických osob, proto Vám kdykoliv poradíme při vyhlášení osobního bankrotu. Neváhejte se na nás obrátit. 

Zamítnutí insolvenčního návrhu

Soud návrh na povolení oddlužení zamítne, v případě:

 • dlužník v posledních 10 letech před podáním návrhu na oddlužení oddlužením prošel a byl osvobozen od placení svých dluhů
 • dlužníku byl v posledních 5 letech návrh na povolení oddlužení zamítnut pro nepoctivý záměr, nebo pokud bylo dlužníku oddlužení neschváleno či zrušeno pro nepoctivý záměr
 • dlužník vzal v posledních 3 měsících návrh na povolení oddlužení zpět
 • dlužník nebude schopen ze svého čistého měsíčního příjmu pokrýt minimální splátku ve výši 2 178 Kč a nezabavitelnou částku 6 429 Kč

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

Po schválení oddlužení je dlužník povinen:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, například nezaměstnaní nebo i podnikání
 • mimořádné příjmy použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře a hlavně tyto příjmy nezatajovat
 • dokládat insolvenčnímu správci každých 6 měsíců výši příjmů
 • nevytvářet žádné nové dluhy, které není dlužník schopen splatit

Hlavní povinností je samozřejmě hradit měsíční splátky. Jestliže dlužník nesplatí za 3 roky 60 % svých závazků, přechází do druhé fáze oddlužení, ve které se bude snažit po dobu dalších dvou let splatit alespoň 30 %.

Nepovede-li se během 5 let splatit alespoň 30 % závazků, bude o odpuštění zbývajících dluhů rozhodovat insolvenční soud, tj. v případě, že bude uhrazeno 30 % závazků, je odpuštění v zásadě jisté. Pokud soud rozhodne na základě zprávy insolvenčního správce, že se dlužník snažil, bude mu zbytek dluhů odpuštěn, i když splatí třeba jen 5 %.

Kdo může podat návrh na oddlužení?

Insolvenční návrh na povolení oddlužení může podat pouze advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci (tzv. Akreditované osoby). Odměna za vypracování návrhu na oddlužení je zákonem stanovena na 4000 Kč bez DPH za oddlužení jednotlivce a 6000 Kč za společné oddlužení manželů.

Zjištění dluhů pro oddlužení

Nemáte k dluhům žádné podklady? Nevíte, komu a kolik dlužíte? Mít o svých dluzích přehled je nezbytné nejen kvůli tomu, aby je mohl řádně hradit a nedostal se do exekucí, nýbrž i např. pro vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení) dle insolvenčního zákona.

Běžně se stává, že i přes Vaši snahu dluhy zjistit, se dluhy nepodaří zjistit. Důvodů je hned několik – s věřitelem se nejde spojit, věřitel pohledávky postoupil zahraniční společnosti, společnost, které jste měli dlužit, již neexistuje, telefon nikdo nezvedá, na e-maily a dopisy nikdo nereaguje apod. Obraťte se na nás, vše vyřídíme za Vás na základě advokátní plné moci. Provedeme lustrace, evidence exekucí, evidence soudních řízení, prověříme zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení, finanční úřad a další.

 Jak postupujeme?

 1. Vyzveme věřitele, aby naší advokátní kanceláři Váš dluh přesně vyčíslili, sdělili, z čeho se dluh skládá (jistina, úroky, pokuty, penále, náklady vymáhání, odměna exekutora apod.).
 2. Vyžádáme si od věřitelů Vašich dluhů příslušnou dokumentaci, která existenci dluhu prokazuje.

Na základě zjištěných informací a podkladů k pohledávkám provedeme analýzu, zda po Vás dluh není nárokován protiprávně. Stává se, že dluh je již promlčený, částečně zaplacený, jsou nárokovány protiprávní smluvní pokuty (např. z neplatných rozhodčích doložek resp. navazujících neplatných rozhodčích nálezů), úroky a penále. Pro samotný návrh na povolení oddlužení nicméně stačí doložit 2 závazky, tzn. Seznam závazků/věřitelů nemusí být úplný (tak tomu bylo do roku 2019).

Jaká je cena za zpracování návrhu na oddlužení?

Naše cena je konečná a transparentní, bez skrytých poplatků. Zaplatit nám můžete ve splátkách až po schválení oddlužení. Cena je 4.000 Kč bez DPH u jednotlivce a 6.000 Kč bez DPH u společného oddlužení manželů. Samozřejmě kromě samotného insolvenčního návrhu (návrjhu na povolení oddlužení) poskytujeme komplexní právní poradenství již od roku 2008 jako advokátní kancelář a od roku 2012 jako insolvenční správce.