Insolvence

Insolvence, oddlužení, osobní bankrot. Pojmy, které znamenají to samé ─ nebo ne?

Co je insolvence?

Insolvence je obecně používaný název pro insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, jehož předmětem je řešení úpadku nebo možného hrozícího úpadku dlužníka. Úpadek dlužníka je možné řešit třemi způsoby:

1. konkursem,

2. oddlužením (tzv. osobním bankrotem),

3. reorganizací (tento způsob řešení úpadku je určen pouze pro podnikatele při splnění dalších podmínek).

Insolvence je tedy zastřešující pojem. Podmínky insolvenčního řízení jsou nastaveny tak, aby pomohly dlužníkům vypořádat se se svými závazky a zároveň zajistily věřitelům uhrazení co největší uspokojení jejich pohledávek.

Jak se liší insolvence od exekuce?

Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, že exekuce řeší pohledávky pouze jednoho věřitele (individuální vymáhání), zatímco insolvence pohledávky všech (přihlášených) věřitelů. Benefitem oddlužení (nikoliv konkursu) je pak osvobození od dluhů po 3 resp. 5 letech.

Jak se liší oddlužení od konkursu?

Rozdíl mezi oddlužením a konkursem je v tom, že na konci konkursu zůstává zbytek závazků, které je nutné i nadále uhradit. Žádný dluh není odpuštěn a zbylé neuhrazené pohledávky je možné i nadále exekučně vymáhat. Z toho vyplývá, že po konkursu může za jistých okolností následovat zahájení dalšího insolvenční řízení.

Jak rychle může insolvence skončit?

Doba trvání insolvence je v podstatě plně v kompetenci dlužníka. Jestliže za 3 roky uhradí alespoň 60 % pohledávek svých věřitelů, pak insolvenční řízení skončí již za 36 měsíců od jeho schválení. Pokud není možné dosáhnout takového uspokojení za 3 roky, pak trvá insolvenční řízení 5 let (bez stanovení minimální procentního uspokojení věřitelů). Dlužník samozřejmě musí po celou dobu trvání insolvence vynakládat veškeré úsilí pro splacení co největší částky dluhu.

Zahájení insolvence

Insolvence se zahajuje vždy na návrh samotného dlužníka (tzv. dlužnická insolvence) nebo jeho věřitele (tzv. věřitelská insolvence). I když insolvenci zahájí věřitel (a v insolvenčním návrhu bude navrhovat jako způsob řešení úpadku konkurs), může dlužník navrhnout oddlužení. Samozřejmě ideálním řešením je zahájení insolvence přímo ze strany dlužníka. Dlužník nemůže zahájit insolvenci (oddlužení) sám, musí být zastoupen.

Insolvence firem (právnických osob)

Insolvence právnických osob může být řešena konkursem či reorganizací. Při konkursu dochází k prodeji majetku dlužníka. Řešení úpadku formou reorganizace je možné pouze pro větší podnikatele nebo pro podnikatele, kde s tím způsobem věřitelé (50 % zajištěných a 50 % nezajištěných) vysloví souhlas.

Během reorganizace nedochází k zániku právnické osoby, naopak jde o ozdravení podniku. Právnická osoba dále provozuje svou podnikatelskou činnost a podle reorganizačního plánu se vypořádává se svými dluhy, jde ve své podstatě o obdobu oddlužení.

Jak probíhá insolvence?

Dlužník se obrátí na advokáta/insolvenčního správce, kterému doloží:

  • své příjmy,
  • své závazky
  • a také doloží seznam svého majetku.

Advokát následně vypracuje insolvenční návrh a podá jej k místně příslušnému krajskému soudu. Ten do krátké chvíle zahájí insolvenční řízení, jestliže návrh splňuje všechny požadavky, soud povolí oddlužení a určí insolvenčního správce.

Od této chvíle mají věřitelé 2 měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Pokud tuto lhůtu nestihnou a nepřihlásí se včas, dluh se stane nevymahatelným, a to i po skončení insolvence.

Následně insolvenční správce seznámí dlužníka se všemi přihlášenými pohledávkami, prověří majetek dlužníka (včetně potenciálně neúčinných úkonů dlužníka), sestaví zprávu pro oddlužení, kterou následně podá na soud. Teprve na základě této zprávy insolvenční soud rozhodne o schválení oddlužení a počíná běžet tzv. splátkový kalendář. Konkrétní podmínky jsou vždy určeny v usnesení o schválení oddlužení, a proto je potřeba tomuto rozhodnutí věnovat patřičnou pozornost.

Související články