Zastavení exekuce díky oddlužení (insolvenci)

Oddlužení má pro dlužníka jednu zásadní výhodu. Od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení oddlužení v insolvenčním rejstříku získává dlužník soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory. Osobní bankrot tak znamená ochranu před útoky věřitelů včetně zastavení exekuce. Tímto postupem lze zastavit exekuci. Exekuce zahájením insolvenčního řízení lze sice nařídit, ale nelze vykonat..

Exekuce vs. insolvence

Zahájení insolvence v praxi znamená, že exekutor sice může vydat exekuční příkaz, ale nesmí ho fakticky provést (tedy provést dražbu nemovitosti, stáhnout peníze z účtu v bance nebo vyplatit již vymožené plnění věřiteli). Po vydání usnesení o úpadku dlužníka, nesmí exekutor exekuční příkaz už ani vydat.

Exekutor je pak povinen insolvenčnímu správci vydat to, co od dlužníka vymohl. Insolvenčnímu správci musí vydat veškeré vymožené plnění, náklady exekuce přihlašuje v insolvenčním řízení přihláškou jako jeden z běžných věřitelů. Insolvenční správce přezkoumá výši a oprávněnost nákladů exekutora.

Exekutor vs. insolvenční správce

Od schválení oddlužení do jeho ukončení má v oddlužení stanovený splátkový kalendář naprostou přednost. Osoba exekutora tedy zahájením insolvence pro vás přestává existovat a místo něj nastupuje insolvenční správce.

Exekuce během oddlužení

Během oddlužení by dlužník neměl vytvářet nové závazky, které není schopen hradit (závazky, které je schopen hradit, ovšem vytvářet může). Pokud vznikají nové dluhy, může nový věřitel dluh vymáhat i exekučně, a to bez omezení. Tyto nové dluhy musí dlužník hradit v plné výši mimo splátkový kalendář. Nehrazení nového dluhu během oddlužení je důvodem pro zrušení oddlužení bez možnosti dosáhnutí osvobození od placení zbylých dluhů. Tím dojde k obnovení i starých exekucí a starých dluhů a celý proces oddlužení tak byl zbytečný.

Mám exekuce, mohu se oddlužit?

V případě, že vám exekuce hrozí nebo již máte více exekucí, pak byste do insolvence vstoupit měli, protože se nacházíte v tzv. faktickém úpadku. Pokud jste podnikatelem (a je jedno, zda jste fyzická nebo právnická osoba), který je v úpadku, pak je dokonce vaši povinností podat na sebe insolvenční návrh (tzv. dlužnický insolvenční návrh), protože jinak můžete svým věřitelům odpovídat za škodu, kterou způsobíte věřitelům tím, že jste insolvenční návrh řádně a včas nepodal.

Jakmile bude zahájeno insolvenční řízení (do 3 dnů od podání insolvenčního návrhu na soud), nemůže již být provedena exekuce vašeho majetku. Exekutor tedy již například nemůže provést dražbu vašeho majetku, a to dokonce i tehdy, pokud by již exekuce byla nařízena.

Zablokovaný bankovní účet exekutorem – jak zrušit blokaci účtu exekutorem?

Kdy bude zrušena blokace účtu, když jste v oddlužení resp. insolvenci?

Zablokování bankovního účtu se provádí tzv. exekučním příkazem na přikázání pohledávky až do dosažení výše vymáhané pohledávky včetně příslušenství a předpokládaných nákladů exekuce. Pokud má dlužník manžela/manželku, dochází i k zablokování účtu manžela/manželky. Při blokaci účtu má dlužník právo na výplatu dvojnásobku životního minima.

Častým jevem je, že po podání insolvenčního návrhu zaměstnavatel nebo exekutor nadále provádí srážky ze mzdy nebo jinak blokují prostředky dlužníka. Toto plnění musí exekutor tzv. deponovat a toto deponované plnění následně vyplatit insolvenčnímu správci. Pokud máte zablokovaný účet kvůli exekucím a exekuce je oprávněná, je oddlužení jednou z možností jak situaci řešit.

Odblokování bankovního účtu (zrušení blokace)

Zablokovaný bankovní účet dlužníka zůstává zablokován i po zahájení insolvence. K jeho odblokování dojde až po schválení oddlužení (jde tedy o týdny, spíše měsíce od podání návrhu na oddlužení). Zůstatek na bankovním účtu náleží do tzv. majetkové podstaty. Peněžní prostředky na účtu budou použity na uspokojení pohledávek věřitelů v oddlužení (o tomto rozhodne insolvenční správce). Do majetkové podstaty patří i všechny finanční prostředky, které na účet přijdou po schválení oddlužení.

S prostředky, které na odblokovaný účet přijdou po schválení oddlužení, má právo disponovat pouze dlužník, nikoliv insolvenční správce. Není možné je tedy použít pro splátky věřitelům v oddlužení. V rámci běžícího oddlužení si můžete samozřejmě založit i úplně nový bankovní účet v jakékoliv bance, nemusíte ho tedy před exekutory „schovávat“. Pokud potřebujete poradit s odblokováním účtů, zrušením exekuce, neváhejte nás kontaktovat. Rozbor vaší situace je zdarma.

Zahájení insolvenčního řízení a práva exekutora

Exekutor má i přes zahájené insolvenční řízení (povolené oddlužení) určitá oprávnění, i když se práva exekutora značně redukují. Exekuci lze dokonce nařídit, ovšem nelze ji provést. Co to v praxi znamená?

Exekutor může provádět zajišťovací úkony, to znamená následující:

  • deponování srážek ze mzdy, tyto srážky budou i nadále prováděny, budou však zaměstnavatelem nebo exekutorem deponovány (tj. dojde k zadržení, ale ne k vyplacení věřiteli)
  • zajištění nemovitých věcí např. exekutorským zástavním právem (tzn. nemovitost lze zablokovat, nikoliv však prodat, nelze provést dražbu)
  • zajištění movitých věcí jejich soupisem do exekuce
  • zablokování bankovního účtu (nikoliv však vyplatit prostředky věřiteli, který exekuci proti vám vede)

Pokud takto exekutor získá nějaké peníze, nesmí je vyplatit věřiteli a musí vyčkat soudního rozhodnutí ohledně podaného návrhu na povolení oddlužení.