Oddlužení – dotazy

Oddlužení je oborem, který s sebou přináší celou řadu otázek. Připravili jsme si pro vás několik nejčastějších otázek a odpovědí, které s problematikou oddlužení úzce souvisí.

Současná forma oddlužení 

Plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty = dlužník vykonává výdělečnou činnost a je povinen měsíčně odvádět „postižitelnou/ stanovenou“ část příjmů nezajištěným věřitelům. Dary, dědictví i mimořádné příjmy se do oddlužení také počítají. Nenavrhne-li dlužník výlučnou formu, ale existuje zákaz zpeněžení podlimitního obydlí.
Zpeněžením majetkové podstaty = prodej dosavadního majetku dlužníka. Ze zákona dochází k automatické kombinace obou forem. 

Povinnosti při oddlužení splátkovým kalendářem SE ZPENĚŽENÍM MAJETKOVÉ PODSTATY

Mezi základní povinnosti patří řádné splácení měsíčních splátek podle podmínek uložených insolvenčním soudem. Dlužník je povinen jednou za půl roku v každém kalendářním roce po dobu celého oddlužení předkládat insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled příjmů za posledních 6 měsíců. Dary, dědictví či mimořádné příjmy je dlužník povinen nezatajit a sdělit insolvenčnímu správci. Dlužník nesmí znevýhodňovat žádného z věřitelů, tedy hradit nad rámec splátkového kalendáře a nesmí přijímat nové závazky, které by nebyl schopen řádně hradit.

Délka oddlužení

Jak dlouho oddlužení trvá?

Oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty trvá v obecné rovině maximálně 5 let, resp. 60 měsíců. Kratší doba je možná v případě, že uhradíte 100 % svých závazků, včetně odměny insolvenčního správce. Je možná také varianta oddlužení ve 3 letech za podmínky úhrady 60 % závazků. 3letá délka trvání platí rovněž pro starobní důchodce nebo invalidní důchodce II. a III. stupně, a to bez spodní minimální hranice plnění. Z důležitých důvodu je možno na žádost dlužníka oddlužení přerušit až na 1 rok prodloužit až o 6 měsíců

Přerušení oddlužení

Přerušení oddlužení znamená, že až 1 rok nemusíte splácet. Přerušení může povolit pouze insolvenční soud, kterému to musí navrhnout dlužník nebo insolvenční správce. Pro přerušení musí existovat důležité důvody.

Prodloužení oddlužení znamená, že můžete splácet až o 6 měsíců déle, abyste splnil oddlužení. Také prodloužení může povolit pouze insolvenční soud, a to pouze na návrh dlužníka. Rovněž musí existovat důležité důvody.

Lhůta pro schválení oddlužení soudem

Zahájení insolvenčního řízení se oznamuje vyhláškou, kterou insolvenční soud musí v insolvenčním rejstříku zveřejnit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy návrh na povolení oddlužení došel soudu (podle úpravy účinné od 1. 6. 2019). Insolvenční soud obvykle vydá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení do 4 týdnů od podání bezvadného insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení. Tímto rozhodnutím insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce do funkce. Vy jako dlužník nemůžete rozhodnout o změně insolvenčního správce, můžete ale navrhnout jeho zproštění, pokud insolvenční správce neplní řádně a včas své povinnosti, nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí nebo závažně porušil důležitou povinnost. Nemáte však nárok na to, aby soud správce opravdu zprostil a ustanovil nového.

V insolvenčním rejstříku může každý sledovat průběh jakéhokoli insolvenčního řízení, protože soud v něm zveřejňuje velké množství dokumentů (vaše podání, zprávy insolvenčního správce, svá usnesení apod.).

Důchodce a oddlužení

Jsem v důchodu. Mohu žádat o oddlužení?

Ano, oddlužení důchodců je běžnou praxí. Povolení oddlužení není omezeno věkem či faktem, že pobíráte důchod jakéhokoliv typu, tedy např. důchod starobní, invalidní, vdovský či sirotčí. Starobní důchodci a invalidní důchodci II. a III. stupně jako zvláště zranitelné osoby mají navíc zkrácenou dobu oddlužení na 3 roky.

Exekuce a oddlužení

Mám několik exekucí. Lze žádat o oddlužení?

Ano, lze. Exekuce nejsou překážkou pro úspěšné oddlužení. Jedním z účinků podání insolvenčního návrhu je nemožnost dalšího provádění exekuce. Dokonce i v případě již nařízené dražby ji nelze provést. V případě exekucí navíc dluh pořád roste o úroky z prodlení (až do zaplacení, náklady exekuce), v případě insolvence již dlužná částka dále nenarůstá .V případě více exekucí čelíte mnohdy i několika exekutorům, v případě insolvence komunikujete pouze s jedinou osobou – insolvenčním správcem.

Odmítnutí insolvenčního návrhu

Pokud soud odmítl insolvenční návrh například z důvodu nedoložení potřebných listin nebo jiných formálních nedostatků, lze podat insolvenční návrh znovu. Je samozřejmě potřeba vyčkat až do pravomocného ukončení původního řízení, jinak soud opět nový insolvenční návrh odmítne z formálních důvodů bez toho, aby se novým návrhem vůbec zabýval. Jednalo-li by se však o případ zamítnutí návrhu z důvodu zjištěného nepoctivého záměru dlužníka, je možno podat nový návrh až za 5 let, při opakovaném oddlužení až za 10 let.

Oddlužení a zaměstnání

Jsem nezaměstnaný, můžu využít oddlužení?

Pokud jste nezaměstnaný (tedy jste vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání) a trvale si zaměstnání hledáte, případně pobíráte dávky podpory v nezaměstnanosti, je možné navýšit chybějící příjem uzavřením smlouvy o důchodu či darovací smlouvy. Tyto smlouvy pro vás připravíme v rámci ceny za insolvenční návrh (návrh na povolení oddlužení), tj. za 4000 Kč + DPH v případě jednotlivce nebo 6.000 Kč + DPH v případě společného oddlužení manželů. Přesnou částku, kterou potřebujete pro soud doložit, vám samozřejmě sdělíme před podáním insolvenčního návrhu.

Dlužníkům, kterým se nepodaří dát dohromady měsíčně splátku přibližně ve výši 2 300 Kč, oddlužení povoleno nebude. V případě společného oddlužení manželů se jedná o měsíční splátku ve výši 3 268 Kč.

Když v průběhu oddlužení přIjdu o práci, přijdu o oddlužení?

Pokud v průběhu oddlužení přijdete o zaměstnání, máte zejména povinnost o situaci informovat soud i insolvenčního správce a usilovat o získání nových příjmů (třeba i začít podnikat na živnostenský list). Oddlužení vám tedy automaticky zrušeno nebude. V případě, že nebudete porušovat žádnou svoji povinnost, vynaložíte veškeré úsilí k opětovnému získání či navýšení příjmu a budete schopni hradit alespoň minimální splátku, oddlužení vám zrušeno nebude.

Mám nízký příjem pro povolení oddlužení. Co mám dělat?

I v tomto případě je možné řešit vaši situaci oddlužením, a to uzavřením smlouvy o důchodu nebo darovací smlouvy, případně doporučujeme si sehnat brigádu či jiný typ dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Neváhejte se na nás obrátit, vaši situaci posoudíme a sdělíme vám všechny možnosti.

Deponování splátek v oddlužení – co to znamená?

K deponování prostředků (mzdy) dochází ze strany zaměstnavatele obvykle po rozhodnutí o úpadku, jestliže již dříve byly prováděny srážky ve prospěch exekučního řízení. Deponované prostředky by měly sloužit původnímu účelu, tedy k uspokojení pohledávek věřitelů. Pokud bude oddlužení dlužníka schváleno, budou tyto prostředky prostřednictvím insolvenčního správce poměrně rozvrženy mezi nezajištěné věřitele jako mimořádná splátka.

Kdy vyhlásit osobní bankrot?

Osobní bankrot (oddlužení) by měl dlužník vyhlásit vždy, když

  1. dále není schopen splácet své dluhy a už ví, že nebude další měsíc schopný splácet (tzv. osobní bankrot při hrozícím úpadku)
  2. Dlužník již nesplácí 2 a více závazků (mnohost věřitelů)
  3. Dlužník již má exekuci
  4. Dlužník požaduje zastavení dražby exekutora

 

Mateřská dovolená a oddlužení

Jsem na mateřské dovolené, mohu i v tomto případě požádat o oddlužení?

Ano, o oddlužení můžete požádat, musíte ale splnit obecné podmínky pro oddlužení. Mateřská či rodičovská dovolená zakládá nárok na příjem, který nahrazuje pravidelný příjem ze zaměstnání, a proto nebrání vyhlášení osobního bankrotu.

 

Podnikatel a oddlužení

Jsem podnikatelem. Mohu požádat o oddlužení?

Ano, řešení úpadku oddlužením je umožněno dokonce i aktivním podnikatelům. I skutečnost, že jste v minulosti prošel konkurzem, není překážkou. Oddlužení podnikatele je ovšem náročnější než oddlužení nepodnikající fyzické osoby.

Mohu jako podnikatel jít do oddlužení spolu s manželkou – nepodnikatelkou?

Ano, můžete využít společného oddlužení manželů, jelikož podnikání jen jednoho z manželů není pro společné oddlužení překážkou. V takovém případě oba manželé společně hradí splátky na všechny přihlášené a uznané závazky (a je jedno, jestli se jedná o závazek jednoho nebo druhého manžela). Na manžele se co do jejich příjmů i do jejich závazků nahlíží jako na jedinou osobu s tím, že pro ně platí stejné podmínky jako pro jednotlivce.

Může dlužník být společníkem společnosti a úspěšně žádat o oddlužení? Může s.r.o. dále fungovat?

Účast dlužníka v s.r.o. jakožto společníka i jednatele oddlužení nebrání. Obchodní podíl v s.r.o. (nebo akcie v a.s.) jsou majetkovou hodnotou, kterou je třeba uvést v seznamu majetku. Obchodní podíl tak může být v rámci insolvenčního řízení zpeněžen, poté, co je insolvenčním správcem sepsán do majetkové podstaty. V případě, že tento majetek zamlčíte, může být toto zamlčení soudem vyhodnoceno jako nepoctivý záměr a může dojít ke zrušení oddlužení a prohlášení konkurzu. Doporučujeme tedy podíl vždy uvést, protože insolvenční správce standardně kontroluje i účast dlužníka v obchodních korporacích. 

Závazky a pohledávky

Zahraniční závazky a oddlužení

Mezinárodní insolvence se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o insolvenčním řízení. Dlužník má především povinnost zahraniční závazky (závazky, kdy věřitel má sídlo mimo ČR) ve svém návrhu na povolení oddlužení uvést. Soud informuje zahraniční věřitele přímo, anebo uloží tuto povinnost insolvenčnímu správci. Pokud splňujete obecné podmínky oddlužení (zejména příjem), lze se oddlužit od závazků ze zahraničí.

Zajištěná pohledávka v oddlužení

Zajištěnou pohledávkou je pohledávka, kterou uplatňuje zajištěný věřitel. Zajištěný věřitel je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. Zajištěnou pohledávkou je nejčastěji hypoteční úvěr, který je zajištěn nemovitostí dlužníka. Věřitel musí zajištění pohledávky uvést v přihlášce takové pohledávky. Pokud je zajištěná pohledávka zjištěna (uznána insolvenčním správce a dlužníkem), uděluje zajištěný věřitel pokyny ke správě a ke zpeněžení, a to na základě znaleckého posudku.

Auto na leasing (úvěr) a oddlužení

Automobil na leasing po právní stránce znamená, že vlastníkem je leasingová společnost, nikoliv vy. Vy hradíte pouze měsíční nájem, přičemž dlužný nájem (splátky) si musí věřitel do insolvenčního řízení přihlásit. Pokud tento věřitel vydá pokyn ke zpeněžení, odebrání leasingu atd. nedá se proti tomuto pokynu bránit. Nicméně jsou možnosti, jak si automobil uchovat v rodině. Pro návrh řešení nás prosím kontaktujte.

Mám po podání návrhu na oddlužení dále platit své závazky?

Poté, co je váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zveřejněn v insolvenčním rejstříku (do 3 pracovních dnů od doručení na soud), se na vás vztahují účinky zahájeného insolvenčního řízení a nesmíte žádnému z vašich věřitelů hradit ničeho. Splátky půjček a úvěrů tak nehraďte, neboť byste se dopouštěli upřednostňování věřitele, což může být vyhodnoceno jako trestný čin. Tyto částky navíc bude insolvenční správce od věřitelů žádat zpět, aby je rozdělil poměrně mezi všechny věřitele.

Nové závazky v rámci oddlužení

Jednou z povinností je nepřijímat na sebe nové závazky, které nemůžete v době jejich splatnosti splnit. Pakliže tuto povinnost porušíte a nový závazek na sebe po schválení oddlužení přijmete, vystavujete se riziku zrušení schváleného oddlužení.

Mohu si po ukončení oddlužení vzít úvěr / půjčku?

Ano, můžete. Ovšem po ukončení oddlužení je ze zákona každé insolvenční řízení ještě 5 let vedeno v insolvenčním rejstříku. V praxi však ne vždy bývá žádosti o poskytnutí úvěru dlužníka, který je stále veden v insolvenčním rejstříku, vyhověno. Z něj je dlužník odstraněn automaticky, a to po uplynutí 5 let.

Zástavní právo a oddlužení (nemovitost v oddlužení)

Zajištění nemovitosti třetí osobou v oddlužení

Pokud je závazek dlužníka v oddlužení zajištěn majetkem třetí osoby (tj. osoby odlišné od dlužníka), bude tento věřitel v insolvenčním řízení považován za nezajištěného věřitele a jeho pohledávka bude hrazena v rámci splátkového kalendáře. Zajištěným věřitelem je pouze takový věřitel, který má pohledávku zajištěnou vaším majetkem. Pokud předmět zajištění nevstupuje do majetkové podstaty dlužníka, pak osoba, která k majetku uplatňuje zajišťovací právo, nemá v rámci insolvenčního řízení postavení zajištěného věřitele, avšak stále má možnost realizovat předmětné zajištění, a to mimo insolvenční řízení.

Na nemovitosti v oddlužení mám zástavní právo. Přijdu o nemovitost?

Zástavní věřitel se může rozhodnout, jestli pohledávku uplatní jako zajištěnou nebo jako nezajištěnou. V případě, že se zástavní věřitel přihlásí jako zajištěný věřitel, je oprávněn udělovat insolvenčnímu správci pokyn k prodeji. Co se týče „ztráty“ této nemovitosti, záleží vždy na konkrétních okolnostech, nicméně zpravidla k prodeji opravdu dochází. Do okamžiku zpeněžení můžete v nemovitosti ještě bydlet.

Prodej nemovitosti v oddlužení

Do poloviny roku 2019 existovaly 3 způsoby oddlužení:

  • splátkový kalendář,
  • prodej majetku
  • nebo jejich kombinace.

Ve většině případů se oddlužení řešilo splátkovým kalendářem, tedy pravidelnou měsíční úhradou dluhů během 5 let. Od začátku června 2019 a tedy i v roce 2021 se už nelze oddlužit pouze splátkovým kalendářem, vždy k němu přibude právě prodej majetku, tj. automatická kombinace splátkového kalendáře i prodeje. Toto se týká nejen nemovitých věcí, ale případných pohledávek z penzijního či jiného spoření.

Insolvenční správci mají nově povinnost majetek (tedy i nemovitý) vždy prodávat. Novela insolvenčního zákona z roku 2019 zavádí také ochranu obydlí dlužníka, a to formou tzv. chráněného bydlení. Pokud obydlí nepřesáhne hodnotu stanovenou v nařízení vlády, není dlužník povinen ho vydat insolvenčnímu správci k prodeji. Obvyklá cena u bydlení se stanovuje podle dat, které na základě skutečných převodů nemovitostí sleduje Český statistický úřad. Taková ochrana se ALE nevztahuje na nemovitosti, které jsou zastavené. O jejich případném prodeji rozhoduje zajištěný věřitel.