Auto na leasing (úvěr) a oddlužení

Automobil na leasing po právní stránce znamená, že vlastníkem je leasingová společnost, nikoliv Vy. Vy hradíte pouze měsíční nájem, přičemž dlužný nájem (splátky) si musí věřitel do insolvenčního řízení přihlásit. Pokud tento věřitel vydá pokyn ke zpeněžení, odebrání leasingu atd. nedá se proti tomuto pokynu bránit. Nicméně jsou možnosti, jak si automobil uchovat v rodině. Pro návrh řešení nás prosím kontaktujte.

Forma oddlužení od 1.6.2019

Plněním splátkového kalendáře = dlužník vykonává výdělečnou činnost a je povinen měsíčně odvádět „postižitelnou/ stanovenou“ část příjmů nezajištěným věřitelům. Dary, dědictví i mimořádné příjmy se do oddlužení také počítají.

Zpeněžením majetkové podstaty = prodej dosavadního majetku dlužníka 

NOVĚ automaticky kombinace obou forem – nenavrhne-li věřitel výlučnou formu, ale existuje zákaz zpeněžení podlimitního obydlí.

 

Délka oddlužení

Jak dlouho oddlužení trvá?

Oddlužení formou splátkového kalendáře trvá maximálně 5 let, resp. 60 měsíců. Kratší doba je možná pouze v případě, že uhradíte 100 % svých závazků, včetně odměny insolvenčního správce. V případě oddlužení formou prodeje majetku pak oddlužení trvá jen do doby, než se zpeněží Váš majetek (stav k 1.2.2019).

Deponování splátek v oddlužení – co to znamená?

S deponováním prostředků (mzdy) dochází ze strany zaměstnavatele obvykle po schválení oddlužení splátkovým kalendářem. Deponované prostředky patří dlužníku, který je však povinen je použít jako tzv. mimořádnou splátku nad rámec splátkového kalendáře oddlužení. Pokud by se tak nestalo, může mu být schválené oddlužení zrušeno a na majetek dlužníka může být prohlášen konkurs.

Důchodce a oddlužení

Jsem v důchodu. Mohu žádat o oddlužení?

Ano, oddlužení důchodů je běžnou praxí. Povolení oddlužení není omezeno věkem či faktem, že pobíráte důchod jakéhokoliv typu, tedy např. důchod starobní, invalidní, vdovský či sirotčí. V těchto případech bývá nejčastějším omezením výše důchodu, kterou je nutné obvykle kompenzovat jiným zdrojem příjmu, např. darovací smlouvou od rodinných příslušníků. Potřebnou výši příjmu Vám samozřejmě před podáním insolvenčního rejstříku sdělíme.

Exekuce a oddlužení

Mám několik exekucí. Lze žádat o oddlužení?

Ano, lze, exekuce nejsou překážkou pro úspěšné oddlužení. Podání insolvenčního návrhu na soud má takové účinky, že provádění exekuce nebude nadále možné. Dokonce i v případě již nařízené dražby nelze tuto dražbu provést. V případě exekucí navíc dluh pořád roste o úroky z prodlení (až do zaplacení, náklady exekuce), v případě insolvence dojde k “zastropování” všech dluhů a je jasně stanovena pevná částka, kterou budete měsíčně hradit. V případě několika exekucí čelíte několika exekutorům, v případě insolvence komunikujete pouze s jedinou osobou – insolvenčním správcem.

Jsem nezaměstnaný, můžu využít oddlužení?

Pokud jste nezaměstnaný (tedy jste vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání) a trvale si zaměstnání hledáte, nebo pobíráte dávky podpory v nezaměstnanosti, je možné navýšit chybějící příjem uzavřením smlouvy o důchodu či darovací smlouvy. Přesnou částku, kterou potřebujete pro soud doložit Vám samozřejmě sdělíme před podáním insolvenčního návrhu.

Kdy vyhlásit osobní bankrot?

Osobní bankrot (oddlužení) by měl dlužník vyhlásit vždy, když

  1. Již není schopen splácet své dluhy a již ví, že nebude další měsíc schopen splácet (tzv. osobní bankrot při hrozícím úpadku)
  2.        Dlužník již nesplácí 2 a více závazků (mnohost věřitelů)
  3.        Dlužník již má exekuci
  4.        Dlužník požaduje zastavení dražby exekutora

Když v průběhu oddlužení příjdu o práci, přijdu o oddlužení?

Pokud v průběhu oddlužení přijdete o zaměstnání, máte zejména povinnost o situaci informovat soud a insolvenčního správce, usilovat o získání nových příjmů (třeba i začít podnikat na živnostenský list). Oddlužení Vám tedy automaticky zrušeno nebude. V případě delšího výpadku příjmů soud nařídí schůzi věřitelů k projednání Vaší situace. Pokud bude ohroženo uspokojení věřitelů alespoň 30% v průběhu 5 let, lze očekávat, že soud zruší oddlužení a prohlásí na Vás konkurz.

Mám nízký příjem pro povolení oddlužení. Co mám dělat?

I v tomto případě je možné řešit Vaši situaci oddlužením, a to uzavřením smlouvy o důchodu nebo darovací smlouvy, případně doporučujeme si sehnat brigádu či jiný typ dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Domluvte si úvodní konzultaci, která je zcela zdarma, abychom kvalifikovaně posoudili Vaše možnosti.

Mám po podání návrhu na oddlužení dále platit své závazky?

Poté, co je Váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zveřejněn v insolvenčním rejstříku (do dvou hodin od doručení na soud), se na Vás vztahují účinky zahájeného insolvenčního řízení a nesmíte žádnému z Vašich věřitelů hradit ničeho. Splátky půjček a úvěrů tak nehraďte, neboť byste se dopouštěl upřednostňování věřitele, což může být vyhodnoceno jako trestný čin. Tyto částky navíc bude insolvenční správce od věřitelů žádat zpět, aby je rozdelil poměrně mezi všechny věřitele.

Mateřská dovolená a oddlužení

Jsem na mateřské dovolené, mohu i v tomto případě požádat o oddlužení?

Ano, o oddlužení můžete požádat, musíte ale splnit obecné podmínky pro oddlužení. Mateřská či rodičovská dovolená zakládá nárok na příjem, který nahrazuje pravidelný příjem ze zaměstnání, a proto nebrání vyhlášení osobního bankrotu. Samozřejmě v průběhu 5 let musíte splatit alespoň 30% svých závazků.

Mohu jako podnikatel jít do oddlužení spolu s manželkou – nepodnikatelkou?

Ano, můžete využít společného oddlužení manželů, jelikož podnikání jen jednoho z manželů není pro společné oddlužení manželů překážkou. V takovém případě oba manželé společně hradí splátky na všechny přihlášené a uznané závazky (a je jedno, jestli se jedná o závazek jednoho nebo druhého manžela). Na manžele co do jejich příjmů i do jejich závazků se nahlíží jako na jedinou osobu s tím, že pro ně platí stejné podmínky jako pro jednotlivce.

Nové závazky v rámci oddlužení

Po povolení oddlužení platí omezení vzít si nový závazek ve smyslu, že si můžete brát nové závazky pouze v takové výši, abyste je byli schopni splácet z částky, která Vám zbyde z Vašeho příjmu po odečtení splátky na oddlužení. Nové závazky si tedy můžete brát, nicméně musíte je být schopen hradit. Nehrazení nových závazků může znamenat zrušení Vašeho oddlužení.

Oddlužení a podíl v s.r.o.

Může dlužník být společníkem společnosti a úspěšně žádat o oddlužení? Může s.r.o. dále fungovat?

Účast dlužníka v s.r.o. jakožto společníka i jednatele oddlužení nebrání. Obchodní podíl v s.r.o. (nebo akcie v a.s.) jsou majetkovou hodnotou, kterou je třeba uvést v seznamu majetku. Obchodní podíl tak může být v rámci insolvenčního řízení zpeněžen, poté, co je insolvenčním správcem sepsán do majetkové podstaty. V případě, že tento majetek zamlčíte, může být toto zamlčení soudem vyhodnoceno jako nepoctivý záměr a může dojít ke zrušení oddlužení a prohlášení konkurzu. Doporučujeme tedy podíl vždy uvést, protože insolvenční správce standardně kontroluje i účast dlužníka v obchodních korporacích.

Odmítnutí insolvenčního návrhu

Pokud soud odmítl insolvenční návrh například z důvodu nedoložení potřebných listin nebo jiných formálních nedostatků, lze podat insolvenční návrh znovu. Je samozřejmě potřeba vyčkat až do pravomocného ukončení původního řízení, jinak soud opět nový insolvenční návrh odmítne z formálních důvodů bez toho, aby se novým návrhem vůbec zabýval. Samotné odmítnutí návrhu tedy pro Vás ale neznamená nemožnost návrh podat znovu. Nutné je ovšem splnit veškeré zákonné náležitosti.

Podnikatel a oddlužení

Jsem podnikatelem. Mohu požádat o oddlužení?

Ano, řešení úpadku oddlužením je umožněno dokonce i aktivním podnikatelům. I skutečnost, že jste v minulosti prošel konkurzem, není překážkou oddlužení. Oddlužení podnikatele je ovšem náročnější než oddlužení nepodnikající FO.

Povinnosti při oddlužení splátkovým kalendářem

Mezi základní povinnosti patří řádné splácení měsíčních splátek podle podmínek uložených insolvenčním soudem. Dlužník je povinen k 15. lednu a 15. červenci v každém kalendářním roce po dobu celého oddlužení předkládat insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci přehled příjmů za posledních 6 měsíců. Dary, dědictví či mimořádné příjmy je dlužník povinen nezatajit a sdělit insolvenčnímu správci. Dlužník nesmí znevýhodňovat žádného z věřitelů, tedy hradit nad rámec splátkového kalendáře a nesmí přijímat nové závazky, které by nebyl schopen řádně hradit.

Zahraniční závazky a oddlužení

Mezinárodní insolvence se řídí nařízením Rady ES č. 1346/2000. Dlužník má především povinnost zahraniční závazky (závazky, kdy věřitel má sídlo mimo ČR) ve svém návrhu na povolení oddlužení uvést. Soud informuje zahraniční věřitele přímo, anebo uloží tuto povinnost insolvenčnímu správci. Pokud splňujete obecné podmínky oddlužení (zejména příjem), lze oddlužit i závazky ze zahraničí, a to stejným procentem, jako ostatní (tuzemské) věřitele.

Zajištěná pohledávka v oddlužení

Zajištěnou pohledávkou je pohledávka, kterou uplatňuje zajištěný věřitel. Zajištěný věřitele je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. Zajištěnou pohledávkou je nejčastěji hypoteční úvěr, který je zajištěn nemovitostí dlužníka. Zajištěný věřitel si musí své zajištění přihlásit. Pokud je zajištěná pohledávka zjištěna (uznána insolvenčním správce), uděluje zajištěný věřitel pokyny ke správě a ke zpeněžení, a to na základě znaleckého posudku.

Zajištění nemovitosti třetí osobou v oddlužení

Pokud je závazek dlužníka v oddlužení zajištěn majetkem třetí osoby (tj. osoby odlišné od dlužníka), bude tento věřitel v insolvenčním řízení považován za nezajištěného věřitele a jeho pohledávka bude hrazena v rámci splátkového kalendáře. Zajištěným věřitelem by byl, pokud měl zajištění na Vašem majetku. Pokud předmět zajištění nevstupuje do majetkové podstaty dlužníka, pak osoba, která k majetku uplatňuje zajišťovací právo, nemá v rámci insolvenčního řízení postavení zajištěného věřitele. Tento věřitel má možnost realizovat předmětné zajištění mimo insolvenční řízení.

Zástavní právo a oddlužení

Na nemovitosti v oddlužení mám zástavní právo. Přijdu o nemovitost?

Zástavní věřitel se může rozhodnout, jestli pohledávku uplatní jako zajištěnou nebo jako nezajištěnou. V případě, že se zástavní věřitel přihlásí jako zajištěný věřitel, je oprávněn udělovat insolvenčnímu správci pokyny, jak nemovitost spravovat (tzv. správa nemovitosti) i jakým způsobem nemovitost prodat. Co se týče „ztráty“ této nemovitosti, záleží vždy na konkrétních okolnostech, nicméně zpravidla k prodeji opravdu dochází, a to do 6 měsíců od prohlášení úpadku. Po celou dobu můžete v nemovitosti bydlet. Výhodou zpeněžení nemovitosti v insolvenci je nižší odměna pro insolvenčního správce (ve srovnání např. s prodejem v rámci exekuce), dojde tak v většímu uspokojení věřitelů. I po prodeji nemovitosti se můžete s novým majitelem domluvit na nájemní smlouvě.