Domů 5 Poradna 5 Mimořádné moratorium 2021 (Lex covid)

Mimořádné moratorium 2021 (Lex covid)

Mimořádné moratorium 2021 (Lex covid)

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
04. 01. 2021

Účelem mimořádného moratoria podle insolvenčního zákona je poskytnutí co nejrychlejšího přístupu k účinnému instrumentu ochrany před věřiteli. Lex covid justice 2 dále pozastavuje až do června 2021 povinnost podat insolvenční návrh na vlastní podnik v úpadku. Lhůta pro podání návrhu na mimořádné moratorium je stanovena do 30. 6. 2021. Možnost požádat o mimořádné moratorium je otevřena pro dlužníky, kteří se dostali do přechodných problémů v souvislosti s onemocněním covid-19 a před 5. 10. 2020 nebyli v úpadku.

Účinky mimořádného moratoria

K účinkům mimořádného moratoria patří následující body:

– není možné rozhodnout o úpadku dlužníka,

– není možné provést exekuci, tzn. moratorium zamezí realizaci zajištění a jinému vymáhání pohledávek individuální cestou,

– není možné zřídit a realizovat (prodat) zajištění na majetek dotčených podnikatelů,

– neběží lhůty k uplatnění práv věřitelů (například promlčení).

Mimořádné moratorium naopak není překážkou pro podání žaloby na zaplacení (návrhu na vydání platebního rozkazu) ani pro pokračování v běžících soudních řízeních. Mimořádné moratorium bude mít trvání omezené na 3 měsíce s možností prodloužení o další 3 měsíce.

Další výhody mimořádného moratoria

Mimořádné moratorium nebrání v čerpání pomoci určené ke zmírnění dopadů koronavirové epidemie. Podnikatelé mohou přednostně hradit závazky bezprostředně související se zachováním provozu jejich podniku, které vznikly po vyhlášení mimořádného moratoria (jinak by se mohlo jednat o neúčinné úkony, upřednostňování věřitelů, porušování insolvenčního zákona). Zákaz ukončení některých smluv ze strany obchodních partnerů je oproti běžnému moratoriu značně rozšířený. Podnikatel je tak chráněnný před ukončením smluv druhou smluvní stranou. Smyslem tohoto opatření je poskytnout podnikateli možnost dále provozovat podnikatelskou činnost. Pokud skončí mimořádné moratorium, dojde k vymazání veškerých údajů z insolvenčního rejstříku. Podnikatelům tak vytváří mimořádné moratorium časový rámec 3 až 6 měsíců, ve kterém mohou restartovat svoje podnikání, odvrátit exekuce a prodej zastaveného majetku nebo připravit reorganizaci podle insolvenčního zákona.

Povinnosti během mimořádného moratoria

Povinností podnikatelů – dlužníků bude vyvinout veškeré úsilí, aby jejich věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Zároveň budou povinni dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy vlastními. Mimořádné moratorium nepředstavuje splátkové prázdniny, a i když je podnikatel oprávněn upřednostnit pohledávky související se zachováním provozu závodu, má povinnost plnit své povinnosti a hradit své závazky. Za škodu způsobenou porušením dlužníkových právních povinností po dobu moratoria i v souvislosti s návrhem na něj budou osobně ručit členové statutárního orgánu. Mimořádné moratorium bude ukončeno, pokud sám dlužník podá insolvenční návrh

Návrh na mimořádné moratorium

V současné pozorujeme výrazný nárůst mimořádných moratorií, zejména v sektorech nejvíce zasažených ztrátou poptávky. O dalším vývoji v oblasti mimořádných opatření v souvislosti pandemií COVID-19 vás budeme pečlivě informovat. Pro zpracování návrhu na mimořádné moratorium nás neváhejte kontaktovat.

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.