Domů 5 Poradna 5 Oddlužení na mateřské a rodičovské dovolené

Oddlužení na mateřské a rodičovské dovolené

Oddlužení na mateřské a rodičovské dovolené

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
02. 10. 2021

Rodič, který celodenně pečuje o dítě jistě dobře ví, že s dětmi není peněz nikdy dost, ale když do toho ještě přijde finanční krize v rodině, je to často jen krůček k dluhové pasti. V následujícím článku se Vám pokusíme přiblížit, jakým způsobem je možno řešit dluhovou krizi na mateřské či rodičovské dovolené a jaké jsou v daném případě podmínky a možnosti oddlužení.

Tíživá finanční situace může postihnout kohokoliv, ale pro určitou skupinu osob může mít mnohem drtivější dopad, a proto zákonodárce s účinností od 1. 6. 2019 přišel s institutem tzv. zvlášť zranitelných osob, jimiž jsou osoby vyloučené z pracovního trhu a nemají možnost obstarat si jiný příjem než ten, který jim poskytuje stát. V případě oddlužení zvlášť zranitelných osob je takové oddlužení zkráceno na pouhé 3 roky a může být splněno bez ohledu na skutečnou míru uspokojení věřitelů. Jako zvlášť zranitelné osoby však byly do zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“) vybrány pouze určité kategorie osob, kterými jsou starobní důchodce, osoby postižené invaliditou druhého nebo třetího stupně a od 1. 10. 2019 i osoby, které stíhají tzv. „dětské dluhy“. Mezi osoby, které jsou vyloučeny z pracovního trhu a nemají možnost obstarat si jiný příjem než ten, který jim poskytuje stát však často spadají právě i rodiče celodenně pečující o nezletilé dítě. Tyto osoby však bohužel nejsou zařazeny do institutu zvláště chráněných osob mající v případě oddlužení specifické výhody, nicméně zákon, alespoň nepřímo, pamatuje na jejich zvýhodněni, které uvádíme níže.

.

Podmínky oddlužení

I dlužník nacházející se na mateřské nebo rodičovské dovolené, tak bezesporu může žádat o povolení a schválení oddlužení, přičemž pro něj platí následující podmínky:

  1. Prokázání úpadku, tedy dluhy u nejméně 2 více věřitelů, které jsou 30 dnů a více dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není žadatel schopen plnit,

  2. Schopnost měsíčně hradit alespoň zákonem stanovené minimum, tedy schopnost splácet v plné výši odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce a zároveň minimálně stejnou částku ostatním věřitelům, k tomu dále pohledávky na výživném a odměnu sepisovatele (4000 Kč + DPH nebo 6000 Kč + DPH),

  3. Nesledovat návrhem na povolení oddlužení nepoctivý záměr,

  4. Mít odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení,

  5. Nemít tzv. kvalifikovanou insolvenční historii (v posledních 10 letech nesmělo být přiznáno osvobození od placení pohledávek, v posledních 5 letech nesměl být návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo oddlužení zrušeno pro nepoctivý záměr nebo v posledních 3 měsících nevzal dlužník svůj návrh na povolení oddlužení zpět).

Povinnosti během oddlužení

Schopnost hradit alespoň zákonem stanovené minimum je realizována prostřednictvím srážek z postižitelných příjmů. Mezi postižitelné příjmy přitom spadá právě i peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Nedosahuje-li postižitelná část z těchto příjmů, takové výše, aby bylo možno provádět alespoň minimální splátku, může být nahrazen například příjmem poskytovaným 3. osobou dle smlouvy o daru či důchodu.

Naopak v případě, kdy by výše zákonné srážky měla zasahovat do rozpočtu takovým způsobem, že by mohla ohrozit stávající příjem dlužníka, případně má dlužník vyšší výdaje než příjmy například na léky či léčbu, je na místě podat žádost o nižší splátky. Dlužník může žádat o stanovení nižší než zákonné srážky a činí tak již v návrhu na povolení oddlužení. Jiným důvodem pro snížení splátek v průběhu trvání již schváleného oddlužení může být situace, kdy bez zavinění dlužníka došlo k významné změně v majetkových a příjmových poměrech. Pokud jsou v rodině malé děti, pak je důvod pro snížení splátek o to více namístě a soud odůvodněné žádosti rodičů na mateřské či rodičovské dovolené často vyhoví. Je však nutno upozornit, že na snížení splátek není právní nárok, a vždy tak záleží na uvážení soudu a konkrétní situaci dlužníka či jeho domácnosti.

Mít odpovědný přístup k plnění povinností v insolvenčním řízení zahrnuje mimo jiné příslib, že dlužník bude usilovat o získání dostatečných příjmů a vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. V tomto bodě jsou rodiče celodenně pečující o dítě také alespoň částečně zvýhodněni, jelikož jsou-li schopni zajistit si příjmy přinejmenším v takové výši, aby z nich bylo možno provádět minimální srážku, nemůže insolvenční správce či insolvenční soud bez dalšího požadovat, aby dlužník usilovali o získání dalších příjmů. Zejména nemá-li možnost dítě umístit například do školky či školy. Rodič celodenně pečující o dítě zajišťuje výkon práva dítěte na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, což je prvořadé.

Situace může být obzvláště složitá, pokud je rodič nacházející se v úpadku tzv. samoživitel, nemá dostatečné příjmy z peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku a druhý rodič na výchovu či výživu nezletilého dítěte ani nepřispívá. Finanční situaci domácnosti je možno od 1. 7. 2021 vylepšit například i prostřednictvím tzv. náhradního výživného. Náhradní výživné je forma finanční pomoci od státu, která má kompenzovat dlužné výživné od povinného rodiče. Samoživitelé tak mohou od úřadu práce pobírat až 3000 Kč měsíčně po dobu 2 let. Výživné na nezletilé dítě je pak platba určená pro výchovu a výživu dítěte a není tedy zohledněna při výpočtu zákonné srážky oddlužení, částka Vám tedy zůstává celá.

V případě finanční krize, úpadku či nacházíte-li se již v dluhovém kolotoči doporučujeme neodkládat řešení nastalé situace. Jak jsme nastínili výše, žádat o oddlužení je možné i na mateřské či rodičovské dovolené, a i v případě, kdy nesplňujete zcela všechny podmínky, je možné hledat řešení a schůdné varianty, jak se úspěšného oddlužení domáhat. Díky oddlužení přestanou vaše závazky narůstat o, pokuty, úroky, odměny advokátů či exekutorů. Po celou dobu trvání oddlužení budete pod ochranou soudu, a tím pádem se nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů. Neváhejte nás tedy kontaktovat s žádostí o pomoc při řešení Vaší situace.

Pro zpracování návrhu na oddlužení nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Bc. Alice Polanská

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.