Domů 5 Poradna 5 Oddlužovací minimum

Oddlužovací minimum

Oddlužovací minimum

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
04. 06. 2020

Nastaly velké změny v procesu oddlužení, a to díky novele, která vešla v platnost v červnu letošního roku. Mezi ty největší patří například zrušení podmínky zaplacení alespoň 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů, zkrácená varianta oddlužení na 3 roky, pokud se dlužníkovi podaří věřitelům splatit alespoň 60 % pohledávek nebo status tzv. zvláště zranitelných osob. Oproti možným výhodám pro dlužníky, zmíněných v předchozím odstavci naopak přibyly ale také některé povinnosti. Především potom  být schopen uhradit svým věřitelům alespoň takovou částku, která je rovna náhradě hotových výdajů a odměně insolvenčního správce apod.

Jaké jsou podmínky oddlužení?

Dlužníkem zpravidla může být:

 1. fyzická osoba, 
 2. fyzická osoba v postavení spotřebitele, 
 3. podnikatel – fyzická osoba a právnická osoba, která není považována za podnikatele, tedy např. nadace, a nemá dluhy z podnikání. 

Za určitých podmínek je možné povolit oddlužení i jiné osobě, která tyto dluhy má. Musí s tím ovšem souhlasit věřitel, o jehož pohledávku jde. Tady je potřeba zdůraznit, že nově se takový souhlas předpokládá – pokud věřitel nesouhlasí, musí tento svůj nesouhlas výslovně sdělit, odůvodnit, a to vše nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky.

Co se týče oddlužení manželů, ti mohou žádat o společné oddlužení. Jejich dluhy jsou poté řešeny v rámci jednoho společného insolvenčního řízení.  

Novela přinesla také velkou změnu spočívající v tom, že dlužník nemusí předkládat kompletní seznam svých věřitelů. Nově stačí, když bude schopen prokázat úpadek, tzn. že má alespoň dva věřitele, jeho peněžité závazky jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a že se nachází v platební neschopnosti, tedy že je nedokáže splácet bez a to bez vidiny zlepšení. 

Podání návrhu na oddlužení

Podání návrhu na oddlužení je možné učinit pouze prostřednictvím standardizovaného formuláře. Ten je volně ke stažení na stránkách justice.cz.

Návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat společně s insolvenčním návrhem nebo pokud na něj byl insolvenční návrh podán věřitelem, nejpozději do 30 dnů od doručení takového insolvenčního návrhu. Dlužník to však nemůže udělat sám, ale musí tak udělat s pomocí  advokáta, notáře, insolvenčního správce, soudního exekutora nebo akreditované osoby (dále jen „sepisovatel“). Soudní exekutor ale nemůže návrh sepsat a podat za dlužníka, proti kterému, nebo proti jehož manželi/manželce vede exekuční řízení. Výjimkou jsou osoby, které mají právnické nebo ekonomické magisterské vzdělání, ti mohou návrh na povolení oddlužení podat sami.

Bez odměny to nepůjde

Ať už sepisuje a podává za dlužníka návrh na oddlužení kdokoli z výše zmíněných, vždy je dobré pamatovat na to, že této osobě vzniká nárok na odměnu. Její maximální výše činí 4.000 Kč bez DPH v případě jednotlivce, v případě manželů se výše odměny zvyšuje na 6.000 Kč bez DPH. Do těchto částek jsou už zahrnuty náhrady všechnákladů, které sepisovatel během tvoření návrhu vynaložil. 

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí, které jsou stanoveny v zákoně ( konkrétně zákon č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu) splňovat i specifické požadavky, ty jsou vymezené zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Každý dlužník tak musí být schopný ke svému návrhu, mimo dokumenty prokazující úpadek, přiložit i další důležité doklady. Jedná se především o:

 1. údaje o příjmech za posledních 12 měsíců, 
 2. údaje o očekávaných příjmech v následujících 12 měsících,
 3. čestné prohlášení, 
 4. seznam zaměstnanců, 
 5. seznam majetku, 
 6. výpis z rejstříku trestů,
 7. případně další potřebné listiny rozhodné pro posouzení návrhu dlužníka, jako je například rodný list vyživované osoby nebo oddací list. 

Pokud jsou dlužníkem všechny náležitosti splněné a nejsou zde důvody pro zamítnutí nebo odmítnutí návrhu (například nepoctivý záměr dlužníka), může být oddlužení povoleno (tj. I. fáze oddlužení).

Jak probíhá realizace oddlužení

Pokud je návrh na oddlužení schválen (tj. II. fáze oddlužení), přistupuje se k samotnému procesu oddlužení – a to dvěma způsoby. Buď plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo zpeněžením majetkové podstaty.

V prvním případě dlužník platí pravidelné měsíční splátky a zároveň dojde ke zpeněžení jeho majetku, který je dlužník povinný vydat. Mezi věřitele ale nebude rozdělena celá přijatá měsíční splátka, vždy se musí počítat zejména se zaplacením odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčnímu správci (v případě jednotlivce je to 1.089 Kč vč. DPH, pro manžele je částka stanovena na 1.633,50 Kč vč. DPH za každý měsíc).

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je považování za splněno v následujících případech: 

 • jestliže dlužník splatil všechny své pohledávky, 
 • pokud v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek, 
 • případně pokud po dobu 5 let neporušil žádnou svou povinnost, vynaložit veškeré úsilí a splatil svým věřitelům alespoň tolik, kolik činí hotové výdaje a odměna insolvenčního správce. Tato podmínka se má za splněnou, uhradil-li alespoň 30 % jejich pohledávek. 

Pro osoby pobírající starobní důchod a osoby s druhým a třetím stupněm invalidity (tzv. zvláště zranitelné osoby) je pak proces oddlužení zkrácený na tři roky.

Pokud dojde k oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty, pak je v podstatě veškerý majetek dlužníka, který může sloužit k uspokojení pohledávek věřitelů, zpeněžen. Z takto získaných peněz jsou odečteny náklady na správu a zpeněžení a také odměna insolvenčního správce. Výsledná částka je následně rozdělena mezi nezajištěné věřitele, a to ve stejném poměru, jako je poměr jejich pohledávek. 

Konec oddlužení

Jsou-li splněny všechny zákonné podmínky, oddlužení končí uplynutím výše uvedené doby.  Dlužník po rozhodnutí soudu o tom, že se oddlužuje od zbytku dluhů, není povinen tyto své závazky z minulosti už nikdy zaplatit. Je důležité podotknout, že osvobození od dluhů se nevztahuje na všechny pohledávky, jsou dokonce i takové, které nezaniknou nikdy. Jedná se hlavně o pohledávky zajištěných věřitelů, pokud nedošlo v průběhu insolvenčního řízení k prodeji předmětu, který měl být zajištěn. Dále jsou to pohledávky spočívající v peněžitém trestu nebo jiné majetkové sankci, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení za úmyslný trestný čin, pohledávka na náhradu škody, pohledávky na výživném, pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví a pohledávky, které ale vznikly až po rozhodnutí o úpadku.

Závěrem

Jak je patrné, oddlužení není jednoduchý proces a každý případ je potřeba posuzovat individuálně. Při žádosti o vstup do insolvenčního řízení je tedy důležité vybrat si spolehlivého a prověřeného sepisovatele insolvenčního návrhu, který odborně posoudí, jestli je pro Vás oddlužení vůbec vhodné nebo možné. V případě potřeby se tak můžete obracet na naši kancelář, která odborné služby poskytuje nejen pro fyzické osoby, ale také pro obchodní společnosti, věřitele i dlužníky, a to ve všech fázích insolvenčního řízení.

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.